Norsk Forening for Fullblodsavi

Norsk Forening for Fullblodsavi

§1 Norsk Forening for Fullblodsavl ble stiftet 29. september 1984

§2 Foreningen har til formål:

ved solidarisk virksomhet å skape enhet i arbeidet for utvikling av engelsk fullblodshest
å ivareta medlemmenes økonomiske interesser i forhold som er knyttet til utøvelse av avl av engelsk fullblodshest og medvirke til å opprette avtaler til beste for foreningens medlemmer
å arbeide for at foreningen alltid er uavhengig
å støtte medlemmene under godkjente tvister
å arbeide for å bedre medlemmenes kunnskap om avl av engelsk fullblodshest
å utføre de forhandlingsoppdrag som foreningen fatter vedtak om
§3 Nye medlemmer inntas etter skriftlig søknad som skal godkjennes av styret.

Utmeldelse av foreningen må skje skriftlig til styret med minst 30 dagers varsel. Et tidligere medlem må betale forfallen kontingent før det kan opptas på nytt.

Tvister om fortsatt medlemskap kan ankes inn for foreningens årsmøte. Når medlemskap opphører har vedkommende ikke krav på foreningens eller dens midler.

§4 Valg og forslag avgjøres med alminnelig flertall. Forslag til vedtektsendringer avgjøres med 2/3 flertall. Ved avstemning kan skriftlig fullmakt benyttes.

Medlemmer som handler i strid med foreningens vedtekter kan utelukkes etter vedtak av årsmøte. Det kreves 2/3 flertall. I stedet for utelukking, kan det etter tilsvarende regler gjøres vedtak om suspensjon for et begrenset tidsrom. Det må ikke gjøres vedtak om utelukking eller suspensjon før vedkommende er gjort kjent med saken, og gitt anledning til å uttale seg og være til stede på de møter hvor saken behandles. Medlemmer som skylder kontingent for mer en et år kan strykes av styret.

§5 Foreningens organer er a) Årsmøte

b) Styret

§6 Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet. Ordinært årsmøte skal avholdes innen den 15. mars det påfølgende år. Årsmøte skal innkalles med minst 14 dagers varsel. Styret skal sende ut dagsorden og forslag som skal behandles innen den nedenfornevnte frist.

Saker som ønskes behandlet på årsmøte skal være styret i hende innen 1. februar.

§7 Det ordinære årsmøte skal:

behandle og gjøre vedtak i de saker som er ført opp på dagsorden
behandle årsberetning og regnskap
fastsette kontingent
velge styret
velge revisor
Adgang til møtene har kun medlemmer som har betalt sin kontingent.

§8 Ekstraordinært årsmøte skal holdes når styret bestemmer det leer når minst 10% av foreningens medlemmer skriftlig forlanger det. Styret kunngjør ekstraordinært årsmøte med minst 7 dagers varsel. PÅ ekstraordinært årsmøte behandles den eller de saker som foranlediget innkallelsen.

§9 Styret skal bestå av formann, nestformann og tre styremedlemmer samt to varamenn. Styret kan engasjere sekretær og kasserer. Formenn og varamenn velges for et år. Nestformann og tre styremedlemmer velges for to år, slik at vekselsvis nestformann og styremedlem eller to styremedlemmer trer ut hvert år.

Ved valg av styret kan det tas hensyn til distriktsvis representasjon.

§10 Valg av styret og revisor skjer ved skriftlig avstemning om noen i årsmøtet forlanger det. For å bli valgt kreves alminnelig flertall. Oppnås ikke dette ved første avstemning foretas bundet omvalg mellom de som har fått flest stemmer. Ved stemmelikhet foretas loddtrekning.

§11 Det tilligger styret å avholde medlemsmøter.

Medlemsmøter sammenkalles normalt med 7 dagers varsel.

§12 Styret leder foreningen i samsvar med vedtekter og vedtak. Styret kontrollerer at foreningens tillitsmenn utfører sine verv forsvarlig. Styret er beslutningsdyktig når minst 3 faste medlemmer deriblant formann elle nestformann er tilstede.

Ved stemmelikhet er formannens stemme avgjørende.

§13 Formann leder foreningens møter. På årsmøte eller medlemsmøter kan dirigent velges når formann ønsker det eller 2/3 av møtedeltagerne beslutter det.

Sekretær fører møteprotokoll og korrespondanse i samråd med formann.

Styret legger frem revidert regnskap på årsmøtet. Regninger må være anvist av formann.

Kassabeholdningen bør være minst mulig. Annen kontantbeholdning settes i bank.

§14 Revisor gjennomgår minst en gang hvert år foreningens regnskaper og kasse kritisk og tallmessig.

§15 Foreningen kan ikke oppløses dersom minst 1/3 av medlemmene ikke ønsker det. Oppløses foreningen skal aktiva overtas av Norsk Jockeyklub til forvaltning i 10 år. Dannes det innen nevnte tid en ny forening og foreningen godkjennes av Norsk Jockeyklub skal midlene utleveres denne.

§ 16 Vedtektene er sist endret i årsmøtet høsten 1997 med virkning fra 01.01.1998.

Takk till vår sponsor Lånepenger24.no med deres hjelp.